Kërko

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

“Bachelor”
 • Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi;
 • Bachelor në Inxhinieri Mjedisi;
 • Bachelor në Inxhinieri Gjeodezi;
 • Bachelor në Inxhinieri Hidroteknikë;
 
“Master i Shkencave”
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi, profili Strukturist;
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi, profili Gjeoteknikë;
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi, profili Infrastrukturë e Transportit;
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Mjedisi, profili Trajtim Uji;
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Mjedisi, profili Energjetikë;
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Hidroteknikë;
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Gjeodezi;
 
“Master Profesional”
 • Master Profesional në Inxhinieri Gjeodezi;
 • Master Profesional në Inxhinieri Mjedisi;
 • Master Profesional në Inxhinieri Hidroteknikë.