Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Njoftim: Pranimet ne ciklin e dytë master i shkencave dhe profesional

Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Printo

Pranimet ne ciklin e dyte master i shkencave dhe profesional do te jene nga data 08.10.2021-18.10.2021

Procedurat e pranimit dhe te regjistrimit te kandidateve qe aplikojne per transferim te studimeve dhe per program te dytë studimi, ne programet e ciklit te dyte te studimeve do te jene nga data 25.10.2021-04.11.2021

Kandidati qe aplikon per pragramin e dyte studimi ne ciklin e dyte te studimeve duhet te dorezoje dokumentacionin e meposhtem:

  • Diplomen,ose fotokopje e njehsuar me origjinalin, te ciklit te pare te studimeve te perfunduar ne Republiken e Shqiperise. Per diplomat e fituara jashte vendit ,fotokopje e njehsuar me origjinalinose dokument zyrtar mbi bazen e te cilit eshte kryer njehsimi ne Republiken e Shqiperise , te leshuar ne vendin perkates qe i lejon regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve ne vendin perkates.
  • Diplomen e Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave ose fotokopje te tyre te njehsuar me origjinalin, e konfirmuar nga institucioni perkates arsimor vendor (DRAP,ZVAP) . Per studentet qe kane perfunduar shkollen e mesme para vitit 2011 paraqesin Deftesen e Pjekurise ose fotokopjen njehsuar me origjinalin, te konfirmuar ne institucionin perkates arsimor vendor. Per ata kandidate qe nuk e posedojne diplomen e pjekurise duhet te paraqesin dublikat te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme ku ka perfunduar studimet e konfirmuar ne DRAP ose ZVAP perkatese ose dokument dhe listen e notave leshuar nga arkiva e shtetit.
  • Formularin e aplikimit sipas shtojces nr.8
  • Fotokopje te dokumentit te identifikimit ( karte identiteti ose pasaporte)
  • Dy fotografi personale