Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Njoftim: Mbi proçedurat e pranimit dhe të regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi

Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Printo

Proçedurat e pranimit dhe të regjistrimit të kandidateve që aplikojne per transferim të studimeve dhe për programe te dyte studimi, në programet e ciklit te pare të studimeve ,aplikimi dhe regjistrimi nga Republika e Kosovës, kandidateve me origjinë Shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva,Medvegja dhe Bujanovci. Kandidateve me statusin e personit me aftësi te kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian, në programet e ciklit te parë të studimeve , procedurat e aplikimeve dhe te regjistrimit të kandidatëve shtetas te huaj, në programet e ciklit të parë të studimeve do të jenë nga DATA 02.09.2021-13.09.2021

–Të gjithë kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë për transferim te studimeve paraqesin pranë Sekretarisë Mësimore, dokumentet si më poshtë:

 • Kërksesën drejtuar IAL-së per programin e studimit ,në te cilin do te transferoje studimet
 • Planin e plotë të programit të studimit përfshire dhe syllabuset perkatese
 • Vërtetim i listes se notave dhe krediteve te fituara per cdo lëndë dhe detyrim te shlyer.( i cili sherben per ekuivalentimin e notave te lendeve te programit te studimit te ndjekur )
 • Fotokopje te noterizuar të defteses se pjekurise te shkolles se mesme (Kandidati qe ka perfunduar shkollen e mesme perpara vitit 2011). Në mungese ,duhet te paraqitet dublikat te defteses se pjekurise leshuar nga drejtoria e shkolles dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
 • Fotokopje e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte)
 • Dy fotografi personale
 • Kopje e mandat-pageses

–Kandidati qe aplikon per program te dyte studimi paraqet prane Sekretarise Mesimore dokumentacionin e meposhtem:

 • Kërksesën drejtuar IAL-së per programin e studimit, në të cilin për program te dyte studimi
 • Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare te kryera me parë, te shoqeruar me suplimentin e diplomes
 • Vërtetim te listes se notave dhe krediteve te fituara per cdo lende dhe detyrim te shlyer , i cili do te sherbeje per ekuivalentimin e notave te lendeve te programit te studimit te ndjekur
 • Fotokopje te noterizuar të defteses se pjekurise te shkolles se mesme (Kandidati qe ka perfunduar shkollen e mesme perpara vitit 2011). Në mungese ,duhet te paraqitet dublikat te defteses se pjekurise leshuar nga drejtoria e shkolles dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
 • Fotokopje e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte)
 • Dy fotografi personale

Proçedurat e pranimit dhe të regjistrimit të kandidateve që aplikojne per transferim të studimeve dhe për programe te dyte studimi, në programet e ciklit te pare të studimeve ,aplikimi dhe regjistrimi nga Republika e Kosovës, kandidateve me origjinë Shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva,Medvegja dhe Bujanovci. Kandidateve me statusin e personit me aftësi te kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian, në programet e ciklit te parë të studimeve , ne programet e studimeve me karakter profesional,si dhe programet e integruara te studimeve te ciklit te dytë,me kohë të plotë, në institucionet e arsimit te lartë.

Dokumentacioni qe dorezohet ne Sekretarine Mësimore:

 1. Formulari i aplikimit sipas formatit te shtojcës nr2
 2. Kopje te dokumentacionit te leshuar nga Qendra e Sherbimeve Arsimore që vërteton se diploma e arsimit e arsimit të mesëm eshte njohur, te shoqeruar me fotokopje te diplomes,defteses dhe listen e notave
 3. Në momentin e regjistrimit kandidati duhet te dorezoje prane IAL-së deklaraten sipas shtojces nr.4 si dhe kopje te noterizuar ne Republiken e Shqipërisë (dhe e perkthyer nese eshte ne gjuhe te huaj) te diplomes se Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave te legalizuar nga autoritetet drejtuese,vendore apo qendrore te vendit te tyre. Perllogaritja e notave do te kryhet sipas udhezimit nr.44 date 21.08.2013 “Per percaktimin e kritereve dhe procedurave te njevlershmerise se deftesave dhe diplomave te nxenesve te arsimit parauniversitar te ardhur nga jashte vendit
 4. Dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaport) ku ne dosje do te mbahet vetem fotokopja
 5. Dy fotografi
 6. Kopje te mandat-pageses