Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Praktikat Mësimore

Studentët e MSH në vitin e II dhe studentët e MP në Inxhinieri Mjedisi, zhvillojnë praktika mësimore pranë institucioneve publike ose pranë kompanive private që operojnë në fushën e Trajtimit të Ujit dhe Energjisë. Disa nga institucionet dhe kompanitë private të cilat mirëpresim studentë nga DIM janë: 

 • Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM);
 • Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE);
 • Agjensia Kombëtare e Mjedisit (AKM);
 • Agjensitë Rajonale të Mjedisit;
 • Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN);
 • Agjensia e Eficencës së Energjisë (AEE);
 • Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM);
 • Bashki;
 • SHUKALB;
 • Kompani private që operojnë në fushën e Mjedisit;
 • Kompani private që operojnë në fushën e Ngrohje/Ftohje;
 • Kompani private që operojnë në fushën e Ndërtimit;
 • Kompani private që operojnë në fushën e Planifikimit Urban;
 • Etj.

Në fund të kësaj praktike studenti përgatit një relacion përmbledhës të punës së zhvilluar gjatë praktikës mësimore dhe e dorëzon atë pranë DIM për t’u vlerësuar me notë.

Gjatë vitit akademik, studentët e Masterit Shkencor dhe Profesional bëjnë zhvillojnë vizita studimore pranë veprave të rëndësishme në fushën e Mjedisit, Ujit dhe Energjisë, si: i) Vizitë në impiantin e Bovillës; ii) Vizitë në Impiantet e Trajtimit të Ujërave të Ndotura (Kavajë, Vlorë, Durrës, Pogradec, Lezhë, Korçë); iii) Vizitë në Landfill (Bushat / Maliq / Bajkaj); iv) Vizitë në një hidrocentral; v) Vizitë në TEC-in e Vlorës; vi) Vizitë në një fabrikë prodhimi uji të pijshëm; vii) Vizitë në Inceneratorin e Elbasanit; Etj.