Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Laboratorët

Laboratori i Trajtimit të Ujit
Punët laboratorike që zhvillohen në laboratorin e Trajtimit të Ujit janë:

 1. Përcaktimi i pH;
 2. Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike;
 3. Përcaktimi i turbullirës;
 4. Përcaktimi i oksigjenit të tretur DO;
 5. Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen NKO;
 6. Përcaktimi i nevojës biokimike për oksigjen NBO5;
 7. Përcaktimi i përmbajtjes së P-total;
 8. Përcaktimi i përmbajtjes së N-total;
 9. Përcaktimi i permbajtjes së N-NH4+;
 10. Përcaktimi i përmbajtjes së N-NO2-;
 11. Përcaktimi i Metaleve të rënda, etj.

Laboratori i Energjisë
Punët laboratorike që zhvillohen në këtë laborator janë:

 1. Studimi i konstruksioneve të ndërtimit nëpërmjet kamerës termike;
 2. Testimi i kolektorëve diellore termik;
 3. Matja e koefiçentit të transmetimit të nxehtësisë, lagështisë së ajrit dhe pikës së vesës me anë të Termohygrometrit;
 4. Matja e zhurmave urbane me anë të Sonometrit;
 5. “Blow-door test”
 6. Matja e parametrave të ajrit të lagësht (termometri i thatë dhe termometri i lagur);
 7. Matja e nivelit të zhurmës me sonometër;
 8. Matja e fluksit të dritës me anë të Luxmetrit;
 9. Matja e gazeve ndotës si CO, CO2, NO2, SO2, H2S me anë të gazoanalizatorit, etj.

Laboratori i Biogazit
Puna laboratorike që zhvillohen në këtë laborator është “Vlerësimi i sasisë së biogazit të prodhuar nga llumi i impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura urbane i perzierë me biomasa të fermentueshme që shërbejnë si ko-substrate.