Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Laboratorët

DIM është i pajisur me tre Laboratorë të cilët shërben për realizimin e praktikave laboratorike të lëndëve të cilat i parashikojnë ato, në Programin e Studimit Bachelor dhe Master Shkencor/Profesional në Inxhinieri Mjedisi. Përvec kësaj, Laboratorët shërbejnë si bazë për zhvillimin e kërkimit shkencor të realizuar nga stafi akademik pjesë e Departamentit të Inxhinierisë së Mjedisit, si dhe për realizimin e punimeve të diplomave të studentëve të ciklit Bachelor dhe Master Shkencor/Profesional.

1. Laboratori i Fiziko-Kimisë së Ujit

Punët laboratorike që zhvillohen në laboratorin e Fiziko-Kimisë së Ujit janë: i) Përcaktimi i pH; ii) Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike; iii) Përcaktimi i turbullirës; iv) Përcaktimi i oksigjenit të tretur DO; v) Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen NKO; vi) Përcaktimi i nevojës biokimike për oksigjen NBO5; vii) Përcaktimi i përmbajtjes së P-total; viii) Përcaktimi i përmbajtjes së N-total; ix) Përcaktimi i permbajtjes së N-NH4+; x) Përcaktimi i përmbajtjes së N-NO2-; xi) Përcaktimi i Metaleve të rënda, Etj.

2. Laboratori i Energjisë

Punët laboratorike që zhvillohen në këtë laborator janë: i) Studimi i konstruksioneve të ndërtimit nëpërmjet kamerës termike; ii) Testimi i kolektorëve diellore termik; iii) Matja e koefiçentit të transmetimit të nxehtësisë, lagështisë së ajrit dhe pikës së vesës me anë të Termohygrometrit; iv) Matja e zhurmave urbane me anë të Sonometrit; v) “Blow-door test”; vi) Matja e parametrave të ajrit të lagësht (termometri i thatë dhe termometri i lagur); vii) Matja e nivelit të zhurmës me sonometër; viii) Matja e fluksit të dritës me anë të Luxmetrit, ix) Matja e gazeve ndotës si CO, CO2, NO2, SO2, H2S me anë të gazoanalizatorit, Etj.


3. Laboratori i Biogazit

Puna laboratorike që zhvillohen në këtë laborator është “Vlerësimi i sasisë së biogazit të prodhuar nga llumi i impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura urbane i perzierë me biomasa të fermentueshme që shërbejnë si ko-substrate.