Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Kërkimi Shkencor

Fushat Prioritare të Kërkimit në DIM janë:

  1. Cilësia dhe Vlerësimi i rriskut në Mjedis;
  2. Ndryshimet Klimatike, adaptimi ndaj tyre dhe zbutja e ndikimit të tyre në Mjedis dhe Shëndet;
  3. Aplikimi i medodave inovative në zgjidhjen e problematikave në fushën e Inxhinierisë së Mjedisit;
  4. Burimet e Rinovueshme dhe Efiçenca e Energjisë.