Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Praktikat Mësimore

Studentët në programin e tyre kanë zhvillojnë dhe praktika mësimore pranë institucioneve publike ose
pranë shoqërive private që operojnë në fushën e Hidroteknikës dhe atyre të ndërtimeve civile . Disa nga
institucionet dhe shoqëritë private të cilat bashkëpunojnë me departamentin e D.H.H për zhvillimin e
këtyre praktikave janë:

  • Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM)
  • Shoqëritë e Ujësjellës Kanalizimeve në të gjithë Shqipërinë
  • Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë – SH.U.K.ALB
  • Shoqëri private që operojnë në fushën e Hidroteknikës
  • Shoqëri private që operojnë në fushën e Ndërtimeve Civile


Në fund të kësaj praktike studenti përgatit një relacion përmbledhës të punës së zhvilluar gjatë praktikës 
mësimore dhe e dorëzon atë pranë D.H.H për t’u vlerësuar me notë. Si pjesë e praktikave mësomore janë dhe vizitat në objektet hidroteknike të ndryshme si:

  • Hidrocentrale
  • Shoqërite e Ujësjelles Kanalizimeve