Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Kërkimi Shkencor

Fushat prioritare të kërkimit në Departamentin e Hidraulikës dhe Hidroteknikës janë:

  • Fusha e kerkimit në Hidraulikë
  • Fusha e kerkimit në Hidrologji
  • Fusha e kerkimit në Vepra Hidroteknike
  • Fusha e kerkimit në Struktura Bregdetare
  • Fusha e kerkimit në Mbrojtje Lumore
  • Fusha e kerkimit në infrastrukturën e Transportit