Kërko

Stafi i DGJ

Struktura dhe Stafi Akademik

Departamenti i Gjeodezisë është i organizuar në dy njësi/grupe mësimore dhe kërkimore shkencore:

  1. Grupi i Lëndëve bazë teorike,
  2. Grupi i Lëndëve të rilevimit & të gjeoinformacionit.

Ekziston një përgjegjës për secilin grup lëndësh, të cilët varen nga Drejtuesi/Përgjegjësi i Departamentit.

Personeli akademik

E gjithë veprimtaria mësimore dhe edukimi, si dhe kërkimi dhe projektet në të vërtetë mbulohen nga një staf prej:

  • 12 Personel Akademikë me kohë të plotë,
  • 2 specialistë të laboratorit,
  • 15 Personel Akademikë me kohë të pjesshme.


Shkarko listën e plotë të Pedagogëve të brendshëm & jashtëm, lendëve të tyre dhe titullarët.

Të tjera: