Kërko

Projektime dhe punime të zbatuara në ndihmë të prodhimit.

Nr.

Emërtimi i projektit apo punimit

Viti i kryerjes

Shënime

1

Projektimi dhe nivelimi i zonës minerare Bulqizë dhe i zonës së Tiranës me sipërfaqe 5000 ha.

1958

Zbatuar

2

Projektimi dhe ndërtimi i rrjetit gjeodezik të qyteteve Vlorë,Durrës, Shkodër, Korçë dhe Elbasan

1959

Zbatuar

3

Projektimi dhe ndërtimi i triangulacionit të H/C Bistricë Shkopet.

1959

Zbatuar

4

Rilevime topografike për sistemime agrare, mbarështrime pyjore në zonat Dropull, Tiranë, e Lurë me sipërfaqe 3500 ha.

1960

5

Rilevimi i objekteve arkeologjike Vlorë, Fier, etj

1961

6

Aplikimi i metodave të reja në prodhimet hartografike

1962

7

Projektimi dhe zbatimi i punimeve gjeodezike të Jonufrës, H/C të Smokthinës, H/C të Gostimës etj.

1968

8

Rikonstruksioni i triangulacionit dhe i nivelimit të qyteteve Durrës, Vlorë, Tiranë.

1974

9

Rilevime topografilke përhartën pedologjike në rrethet Tiranë, dhe Burrel.

1972

10

Rilevmi i qytetit Studenti, Kopështit Botanik dhe i Varrezave të Dëshmorëve.

1975

11

Vrojtime astronomike për orjentimin e antenave të radiostacioneve Fllakë dhe Rinas.

1975

12

Projektimi dhe zbatimi i rrjetit gjeodezik për orjentimin e tunelit Batër – Bulqizë.

1972

13

Punimet batimetrike në portin e Durrësit.

1975

14

Punimegjeodezike për sistemimin e fushave të Karavastasë dhe të Velipojës.

1976

15

Projektimi dhe zbatimi i punimeve gjeodezike në traverbangun minerar të Bushtricës.

1979

16

Ndërtimi i rrjetit gjeodezik për rilevimin batimetrik të liqenit të Butrintit

1981

17

Projektimi dhe zbatimi i punimeve gjeodezike për studimin e shelfit detar

1976- 1986

18

Projektimi dhe zbatimi i punimeve gjeodezike për orjentimin e traverbangut Klos – Bulqizë

1979 – 1987

19

Projektimi e zbatimi i bazamentit gjeodezik për studimin e lëvizjeve në zonat me aktivitet sizmik

1987 – 1990